એકમકસોટી

 સત્ર-1
 ધોરણ- 6 થી 8 ના ટુકજવાબી પ્રશ્નોધોરણ-8
 એક્મ કસોટી   ધોરણ-8


સત્ર-2
એક્મ કસોટી   ધોરણ-6

એક્મ કસોટી   ધોરણ - 8 
(આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ પટેલ  Pipalava School તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો