ગુજરાત પ્રથમ

*ગુજરાતનો પ્રથમ અનાથાશ્રમ :અમદાવાદ-૧૮૯૨
*અંગ્રેજી-કોઠી-વેપારી મથક -૧૬૧૩
*કન્યા શાળા - વર્નાક્યુલર સોસાયટી સ્થાપિત ,મગન કરમચંદ કન્યાશાળા- ૧૮૪૯
*કોગ્રેસ અધિવેશન (ગુજરાતમાં )અમદાવાદમાં -૧૯૦૨
*કોલેજો –રાજકુમાર કોલેજ ,રાજકોટ -૧૮૭૦ ગુજરાત કોલેજ -૧૮૮૭
*ગુજરાતી વર્તમાનપત્રો -મુંબઈ સમાચાર-મુંબઈથી -૧૮૨૨ વર્તમાન-અમદાવાદ થી -૧૮૪૯
*રેડીયો સ્ટેશન-અમદાવાદ -૧૯૪૯
*કન્યા પોલીટેકનીક –અમદાવાદ -૧૯૬૪
*કૃષિ વિદ્યાલય –આણદ -૧૯૪૭
*કૃષિ યુનિવર્સિટી-દાંતીવાડા-૧૯૭૨
*યાંત્રિક કારખાનું –ભરુચ _૧૮૫૧
*ગુજરાતી શાળા _૧૮૨૬
*ગુજરાતી સામાયિક –બુદ્ધિપ્રકાશ (ગુ.વ .સોસા .)૧૮૫૦
*છાપખાનું –મુંબઈમાં -૧૮૧૨ સુરતમાં -૧૮૪૨
*પુસ્તક –વિદ્યાસંગ્રહપોથી -૧૮૩૩
*સ્ત્રી –માસિક –સ્ત્રી બોધ -૧૮૫૭
*ટેલીવિઝન –પીજ કેન્દ્ર ૧૯૭૫
*પુસ્તકાલય-સુરત -૧૯૬૩
*પંચાયતીરાજ-૧ એપ્રિલ -૧૯૬૩
*નવલકથા(એતિહાસિક )`કરન્ઘેલા `નંદશંકર-૧૮૬૬
*ફિલ્મ _નરસિંહ મહેતા -૧૯૩૨
*કોલેજ –ગુજરાત કોલેજ -૧૮૭૯ એમ .એસ .વડોદરા- ૧૯૪૯ ગુજરાત યુનિવર્સીટીઅમદાવાદ -૧૯૪૯ આયુર્વેદયુનિવર્સીટી,જામનગર -૧૯૬૮
*મજુર મહાજન -અમદાવાદ -૧૯૧૭
*ટપાલ સેવા –અમદાવાદ -૧૮૩૮
*ટેલિફોન–અમદાવાદ -૧૮૯૭
*રિફાયનરી-કોયલી -૧૯૬૭
*શબ્દકોશ –નર્મકોશ ,નર્મદ -૧૮૭૩
*સંગ્રહ સ્થાન –વડોદરા -૧૮૯૪
*નગરપાલિકા –અમદાવાદ -૧૮૩૪
*મોગલ શાસન – ૧૫૭૩
* મુસલમાની શાસન – ૧૩૦૪
* છાપકામ – ભીમજી પારેખ, સુરત – ૧૬૦૪
* અંગ્રેજ વેપાર – ૧૬૧૩
* અંગ્રેજી શાસન – ૧૮૧૮
* ગુજરાતી વર્તમાનપત્ર – ખેડા વર્તમાનપત્ર, ખેડા ૧૮૨૨
* પુસ્તકાલય – સુરત ૧૮૨૪
* ગુજરાતી શાળા – અમદાવાદ ૧૮૨૬
* છાપેલું પુસ્તક – વિદ્યાસંગ્રહપોથી ૧૮૩૩
* નગરપાલિકા – અમદાવાદ ૧૮૩૪
* ટપાલ સેવા – અમદાવાદ ૧૮૩૮
* છાપખાનું, યાંત્રિક – સુરત ૧૮૪૨
* અંગ્રેજી નિશાળ – અમદાવાદ ૧૮૪૬
* કન્યાશાળા – મગનભાઇ કરમચંદ, અમદાવાદ ૧૮૪૯
* ગુજરાતી દૈનિક -સમાચાર દર્પણ ૧૮૪૯
* નાટક – લક્ષ્મી ૧૮૫૧
* કાપડ મિલ (અંગ્રેજોની) – ભરૂચ કોટન, ભરૂચ ૧૮૫૩
* ગુજરાતી સામાયિક – બુદ્ધિપ્રકાશ, અમદાવાદ ૧૮૫૪
* સુતરાઉ કાપડનું કારખાનું – ભરૂચ ૧૮૫૪
* રેલવે – ઉતરાયણ – અંકલેશ્વર ૧૮૫૫
* ગુજરાતી સ્ત્રીમાસિક – સ્ત્રીબોધ ૧૮૫૭
* કાપડ મિલ – અમદાવાદ કોટન, અમદાવાદ ૧૮૬૦
* નવલકથા – કરણઘેલો, નંદશંકર મહેતા ૧૮૬૮
* કોલેજ – ગુજરાત, કોલેજ , અમદાવાદ ૧૮૭૯
* ગુજરાતી કોમ્પ્યુટર- તેજ-સિકલેર, મુંબઇ ૧૮૮૩
* મધ્યાહ્ન ભોજન – શાળામા ૧૮૮૪
* રજવાડી કોલેજ – રાજકુમાર કોલેજ, રાજકોટ ૧૮૯૨
* સંગ્રહાલય – વડોદરા ૧૮૯૪
* ટેલિફોન – અમદાવાદ ૧૮૯૭
* કોંગ્રેસ અધિવેશન – અમદાવાદ ૧૯૦૨
* દવાનું કારખાનું -એલેમ્બિક ૧૯૦૫
* સાહિત્ય પરિષદ – અમદાવાદ ૧૯૦૫
* ચિનાઇ માટી કામનું કારખાનું – મોરબી ૧૯૧૦
* સિમેન્ટનું કારખાનું – પોરબંદર ૧૯૧૨
* વીજળીમથક – અમદાવાદ ૧૯૧૫
* શ્રમિક સંઘ – મજૂર મહાજન, અમદાવાદ ૧૯૧૭
* રાષ્ટ્રીય શાળા – રાજકોટ ૧૯૨૧
* લો કોલેજ – લલ્લુભાઇ શાહ, અમદાવાદ ૧૯૨૭
* ગુજરાતી ફિલ્મ- નરસિંહ મહેતા ૧૯૩૨
* કોમર્સ કોલેજ – એચ. એલ. કોમેર્સ કોલેજ , અમદાવાદ ૧૯૩૭
* મહાનવલકથા – સરસ્વતીચંદ્ર ૧૯૪૧
* કૃષિ વદ્યાલય – આણંદ ૧૯૪૭
* યુનિર્વિસટી – ગુજરાત, અમદાવાદ ૧૯૪૯
* ખાંડનું સહકારી કારખાનું – બારડોલી ૧૯૫૫
* ખનીજતેલપ્રાપ્તિ – લુણેજ ૧૯૫૯
* ઔદ્યોગિક વસાહત – રાજકોટ ૧૯૬૦
* સૈનિક શાળા – બાલાછડી, જામનગર ૧૯૬૦
* ફલાઇંગ કલબ – વડોદરા ૧૯૬૦
* સંગીત-નાટક અકાદમી -રાજકોટ ૧૯૬૧
* ગ્લાઇડિંગ કલબ – અમદાવાદ ૧૯૬૨
* પંચાયતીરાજ ૧ એપ્રિલ, ૧૯૬૩
* વનસ્પતિ ઉદ્યાન -વઘઇ, ડાંગ ૧૯૬૪
* તેલશુદ્ધિ કારખાનું – કોયલી ૧૯૬૫
* ઉપગ્રહ સંપર્ક કેન્દ્ર ૧૯૬૭
* ખાતર કારખાનું – બાજવા ૧૯૬૭
* નવલકથા – કરણઘેલો, નંદશંકર મહેતા ૧૯૬૮
* કૃષિ યુનિર્વિસટી – દાંતીવાડા ૧૯૭૨
* મહિલા સહકારી બેંક – અમદાવાદ ૧૯૭૪
* દૂરદર્શન કેન્દ્ર – પીજ ૧૯૭૫
* સૌરઊર્જા ગામ – ખાંડિયા, વડોદરા ૧૯૮૪
* મધ્યાહ્ન ભોજન – શાળામાં ૧૯૮૪
* ગોકળિયું ગામ – રાયસણ, ગાંધીનગર ૧૯૯૮

  ભારતમાં પ્રથમ

૧. ગવર્નર જનરલ - વૉરેન હેસ્ટિંગ્સ - ઇ.સ. ૧૭૭૩
૨. વાઇસરોય - લૉંર્ડ કેનિંગ - ઇ.સ. ૧૮૫૮
૩. રાષ્ટ્રીય કૉગ્રેસના પ્રમુખ - વ્યોમેશચંદ્ર બેનરજી -ઇ.સ. ૧૮૮૫
૪. બ્રિટિશ પાર્લમેન્ટના હિન્દી સભ્ય - દાદાભાઇ નવરોજી - ઇ.સ. ૧૮૯૧
૫. નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા(સાહિત્ય) - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર - ઇ.સ. ૧૯૧૩
૬. નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા(વિજ્ઞાન) - ડૉ. સી.વી. રામન - ઇ.સ. ૧૯૩૦
૭. માઉન્ટ એવરેસ્ટ વિજેતા - શેરપા તેનસિંગ - ઇ.સ. ૧૯૫૩
૮. વડા પ્રધાન - જવાહરલાલ નેહરુ - ઇ.સ. ૧૯૪૭
૯. રાષ્ટ્રપતિ - ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદ - ઇ.સ. ૧૯૫૦
૧૦. સરસેનાપતિ - જ.કે.એમ.કરિઅપ્પા - ઇ.સ. ૧૯૪૯
૧૧. આઇ. સી. એસ. - સત્યેન્દ્રનાથ ઠાકુર - ઇ.સ. ૧૯૪૦
૧૨. બાર-એટ-લૉ - જે.એમ. ઠાકુર - ઇ.સ. ૧૯૦૧
૧૩. લોકસભાના અધ્યક્ષ - ગણેશ વી. માવળંકર - ઇ.સ. ૧૯૫૨
૧૪. પાકની સામુદ્રધુની તરી જનાર - મિહિર સેન - ઇ.સ. ૧૯૬૦
૧૫. અવકાશયાત્રી - રાકેશ શર્મા - ઇ.સ. ૧૯૮૪
૧૬. મહિલા વિદ્યાપીઠની સ્થાપના - ઘોંડો કેશવ કર્વે - ઇ.સ. ૧૯૪૩
૧૭. ઇન્ડિયન નૅશનલ કૉગ્રેસના સ્થાપક - એ.ઓ. હ્યુમ - ઇ.સ. ૧૮૮૫
૧૮. લશ્કરના ફિલ્ડ માર્શલ - જનરલ માણેકશા - ઇ.સ. ૧૯૭૧
૧૯. વાઇસરોય (ગર્વનર જનરલ) - સી. રાજગોપાલાચારી - ઇ.સ.૧૯૪૭
૨૦. નાયબ વડા પ્રધાન - સરદાર વલ્લભભાઇપટેલ -ઇ.સ. ૧૯૪૮
૨૧. આંધ્ર પ્રદેશની રચના માટે શહીદ - પોટ્ટી રામુલ્લુ -ઇ.સ. ૧૯૫૬
૨૨. ૧૮૫૭ વિપ્લવનો શહીદ - મંગલ પાંડે - ઇ.સ ૧૮૫૭
૨૩. વ્યકિતગત સત્યાગ્રહના સત્યાગ્રહી વિનોબા ભાવે -ઇ.સ. ૧૯૪૦
૨૪. વિકટોરીયા ક્રૉસ વિજેતા - ખુદબદખાન
૨૫. મુસ્લિમ રાષ્ટ્રપતિ - ડૉ. ઝાકીર હુસેન - ઇ.સ. ૧૯૬૭
૨૬. દલિત રાષ્ટ્રપતિ - ડૉ. કે. આર. નારાયણન્ - ઇ.સ. ૧૯૯૭

 

भारत - महत्वपूर्ण जानकरी

1. भारत की पहली डाक टिकट प्रकाशित की गई - 1852 में कराची में
2. भारत में पहली कोयले की खान - रानीगंज (1820)
3. भारत में पहली जल विद्युतीय परियोजना - 1902 में कावेरी
4. भारत की पहली ट्रेन - मुम्बई से ठाणे (1853)
5. भारत की पहली बिना गीत की फिल्म - जेबीएच वाडिया की नौजवान (1937)
6. भारत का पहला राकेट - रोहणी (1967)
7. भारत का पहला नवोदय विद्यालय - नावेगांव खैरी (नागपुर)
8. भारत का पहला उपग्रह - आर्यभट् (1975)
9. भारत की पहली प्रिटिंग प्रेस - 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा
10. भारत की पहली इस्पात फैक्टी - टाडा जमशेदपुर (1907)
11. भारत का पहला कृषि विश्व विद्यालय - पंतनगर विश्व विद्यालय (1960)
12. भारत का पहला नेशनल पार्क - जिम कार्बेट (1935)
13. भारत की पहली हवाई उड़ान - इलाहाबाद से नैनी (1911)
14. भारत का पहला जूट कारखाना - रिसरा (कलकत्ता में 1855)
15. भारत की पहली सीमेण्ट फैक्ट्री - चेन्नई (1904)
16. भारत का पहला प्रदेश जहां महिला न्यायालय बना - आंध्र प्रदेश
17. भारत की पहली रबड़ की फैक्टी - बरेंली (1955)
18. भारत का सबसे पहला आम चुनाव - 1952 में किया गया।

 

 

ભારતમાં પ્રથમ...

૧. ગવર્નર જનરલ
વૉરેન હેસ્ટિંગ્‍સ
ઇ.સ. ૧૭૭૩
૨. વાઇસરોય
લૉંર્ડ કેનિંગ
ઇ.સ. ૧૮૫૮
૩. રાષ્‍ટ્રીય કૉગ્રેસના પ્રમુખ
વ્‍યોમેશચંદ્ર બેનરજી
ઇ.સ. ૧૮૮૫
૪. બ્રિટિશ પાર્લમેન્‍ટના હિન્‍દી સભ્‍ય
દાદાભાઇ નવરોજી
ઇ.સ. ૧૮૯૧
૫. નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા(સાહિત્‍ય)
રવીન્‍દ્રનાથ ટાગોર
ઇ.સ. ૧૯૧૩
૬. નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા?(વિજ્ઞાન)
ડૉ. સી.વી. રામન
ઇ.સ. ૧૯૩૦
૭. માઉન્‍ટ એવરેસ્‍ટ વિજેતા
શેરપા તેનસિંગ
ઇ.સ. ૧૯૫૩
૮. વડા પ્રધાન
જવાહરલાલ નેહરુ
ઇ.સ. ૧૯૪૭
૯. રાષ્‍ટ્રપતિ
ડૉ. રાજેન્‍દ્રપ્રસાદ
ઇ.સ. ૧૯૫૦
૧૦. સરસેનાપતિ
જ.કે.એમ.કરિઅપ્‍પા
ઇ.સ. ૧૯૪૯
૧૧. આઇ. સી. એસ.
સત્‍યેન્‍દ્રનાથ ઠાકુર
ઇ.સ. ૧૯૪૦
૧૨. બાર-એટ-લૉ
જે.એમ. ઠાકુર
ઇ.સ. ૧૯૦૧
૧૩. લોકસભાના અધ્‍યક્ષ
ગણેશ વી. માવળંકર
ઇ.સ. ૧૯૫૨
૧૪. પાકની સામુદ્રધુની તરી જનાર
મિહિર સેન
ઇ.સ. ૧૯૬૦
૧૫. અવકાશયાત્રી
રાકેશ શર્મા
ઇ.સ. ૧૯૮૪
૧૬. મહિલા વિદ્યાપીઠની સ્‍થાપના
ઘોંડો કેશવ કર્વે
ઇ.સ. ૧૯૪૩
૧૭. ઇન્ડિયન નૅશનલ કૉગ્રેસના સ્‍થાપક
એ.ઓ. હ્યુમ
ઇ.સ. ૧૮૮૫
૧૮. લશ્‍કરના ફિલ્‍ડ માર્શલ
જનરલ માણેકશા
ઇ.સ. ૧૯૭૧
૧૯. વાઇસરોય (ગર્વનર જનરલ)
સી. રાજગોપાલાચારી
ઇ.સ.૧૯૪૭
૨૦. નાયબ વડા પ્રધાન
સરદાર વલ્‍લભભાઇ પટેલ
ઇ.સ. ૧૯૪૮
૨૧. આંધ્ર પ્રદેશની રચના માટે શહીદ
પોટ્ટી રામુલ્‍લુ
ઇ.સ. ૧૯૫૬
૨૨. ૧૮૫૭ વિપ્‍લવનો શહીદ
મંગલ પાંડે
ઇ.સ. ૧૮૫૭
૨૩. વ્‍યકિતગત સત્‍યાગ્રહના સત્‍યાગ્રહી
વિનોબા ભાવે
ઇ.સ. ૧૯૪૦
૨૪. વિકટોરીયા ક્રૉસ વિજેતા
ખુદબદખાન
-
૨૫. મુસ્લિમ રાષ્‍ટ્રપતિ
ડૉ. ઝાકીર હુસેન
ઇ.સ. ૧૯૬૭
૨૬. દ‍લિત રાષ્‍ટ્રપતિ
ડૉ. કે. આર. નારાયણન્
ઇ.સ. ૧૯૯૭

 

 

 

  આપણા રાષ્ટ્રધ્વજો


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો